Szukaj w serwisie

okładka

W ostatnim dwudziestoleciu widoczny jest postęp w zastosowaniu nowoczesnych konstrukcji oraz w wyposażeniu technicznym szklarni i tuneli foliowych służących do całorocz­nej produkcji roślin. Pozwala to wraz z udoskonaleniem metod produkcji pod osłonami, osią­gnąć lepszą precyzję w sterowaniu czynnikami wzrostu i rozwoju roślin, tym samym nastąpiła większa stabilność w uzyskiwaniu wysokich plonów dobrej jakości. Dzięki temu postępowi polscy ogrodnicy stali się konkurencyjni na rynku producentów warzyw i kwiatów w Unii Eu­ropejskiej.

Dokonującemu się rozwojowi techniki i technologii z zakresu uprawy roślin pod osło­nami towarzyszyło piśmiennictwo rozproszone w wielu czasopismach naukowych, popularno-naukowych lub materiałach wdrożeniowych. Brak było natomiast kompleksowego opraco­wania obejmującego całokształt tych zagadnień. Tę lukę, w opinii Autora, wypełnia niniejszy podręcznik akademicki. Jest on adresowany głównie do studentów uczelni rolniczych: kierun­ku Ogrodnictwo oraz kierunku inżynieryjnego - Technika Rolnicza i Leśna. Może stanowić tak­że pomoc dla projektantów i konstruktorów systemów regulacji parametrów mikroklimatu wewnątrz obiektów szklarniowych oraz dla ogrodników - producentów roślin pod osłonami. Ujmuje informacje dotyczące przebiegu procesów fizycznych oraz budowy i wyposażenia technicznego w nowoczesnych szklarniach i tunelach foliowych, w których prowadzi się upra­wę roślin. Przedstawione są ponadto podstawowe wiadomości z zakresu procesów wymiany ciepła i masy, które wywołują zmiany parametrów fizycznych mikroklimatu wewnątrz obiek­tów pod osłonami.

Merytoryczna zawartość podręcznika mieści się w pięciu rozdziałach. Każdy z nich za­kończony jest zestawieniem bibliografii, w której Czytelnik znajdzie rozwinięcie omawianych zagadnień.

 

powrót

Szklarnie i tunele foliowe

 • Pełny tytył:
  Szklarnie i tunele foliowe. Inżynieria i procesy.
 • Autor:
  Sławomir Kurpaska
 • ISBN:
  978-83-09-01024-1
 • Dostępność:
  Nie
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  289
 • Tematyka:
  Szklarnie i tunele folowe
 • Wydawnictwo:
  PWRiL
 • Rok / numer:
  2007 / 0
 • Cena:
  45.00
cena: 45.00

Spis treści:

Rozdział I. Wiadomości wstępne

1. Konstrukcje i wyposażenie techniczne obiektów pod osłonami

2. Podłoża i metody uprawy w obiektach pod osłonami

Rozdział II. Teoretyczne podstawy wymiany energii i masy

1. Mechanizm wymiany ciepła i masy
1.2. Przewodzenie ciepła
1.3. Adwekcja i konwekcja ciepła

2. Wymiana masy

3. Jednoczesna wymiana ciepła i masy

4. Promieniowanie
4.1. Emisja i prawo Stefana-Boltzmana
4.2. Absorbcja, odbicie i transmisja
4.3. Radiacyjny strumień energii między powierzchniami
4.4. Ekrany cieplne

Rozdział III. Podstawy fizyczne kształtowania parametrów mikroklimatu w obiekcie

1. Własności wilgotnego powietrza
1.1. Podstawowe parametry powietrza wilgotnego
1.2. Wykres i-x Moliera
1.3. Zmiany parametrów powietrza w obiektach pod osłonami
1.4. Wykorzystanie wykresu i-x do określania parametrów powietrza podczas procesów występujących w obiektach pod osłonami

2. Mikroklimat w obiekcie pod osłonami
2.1. Konwekcyjna wymiana energii i masy
2.1.1. Pokrycie i wnętrze obiektu
2.1.2. Przewody grzejne
2.1.3. Wymiana ciepła w obiekcie z uwzględnieniem ekranów cieplnych
2.1.4. Podłoże szklarniowe
2.2. Bilans pary wodnej w obiekcie
2.2.1.Transpiracja roślin
2.2.2. Ewaporacja podłoża
2.2.3. Kondensacja pary wodnej
2.2.4. Wentylacja i infiltracja powietrza

3. Dwutlenek węgla w obiekcie
3.1. Bilans C02

Rozdział IV. Wyposażenie techniczne w systemy modyfikujące mikroklimat w obiekcie

1. Ogrzewanie obiektów ogrodniczych
1.1. Nośniki ciepła
1.1.1. Sposoby regulowania parametrów chemicznych wody
1.2. Kotły grzewcze i pomieszczenia kotłowni
1.3. Dystrybucja ciepła
1.4. Armatura w układzie grzewczym
1.5. Sterowanie i regulacja systemem ogrzewania
1.5.1. Wymagania stawiane układowi regulacji
1.5.2.Rodzaje regulatorów i ich dobór
1.5.3. Wspomaganie systemów sterowania mikroklimatem przez komputer osobisty
1.6. Urządzenia do magazynowania ciepła
1.7. Eksploatacja systemu grzewczego
1.8. Określanie zużycia paliwa
1.9. Skojarzona gospodarka energetyczna w obiektach ogrodniczych
1.9.1. Tradycyjne systemy grzewcze
1.10. Czynności związane z uruchamianiem sieci grzewczej

2. Urządzenia do wzbogacania atmosfery w dwutlenek węgla
2.1. Szacowanie zapotrzebowania na dwutlenek węgla przez uprawy szklarniowe

3. Doświetlanie roślin
3.1. Najważniejsze pojęcia z zakresu doświetlania roślin
3.2. Jednostki w określaniu intensywności światła absorbowanego przez rośliny
3.3. Rodzaje doświetlania
3.4. Rodzaje źródeł światła
3.5. Dobór oświetlenia płaskiej powierzchni
3.6. Doświetlanie roślin a skojarzona gospodarka energetyczna

4. Urządzenia do nawadniania i fertygacji w obiektach pod osłonami
4.1. Cechy fizyczne wody
4.2. Systemy nawodnieniowe w szklarni
4.3. Sterowanie procesem nawodnień
4.4. Zamknięty system nawadniania roślin
4.5. Dozowanie pożywki do instalacji nawodnieniowej

5. Ochrona roślin w obiektach
5.1. Metody ochrony roślin

6. Dezynfekcja podłoży szklarniowych

7. Czujniki do pomiaru parametrów środowiskowych w obiektach pod osłonami
7.1. Aparatura pomiarowa i czujniki
7.1.1. Pomiar parametrów klimatu
7.1.2. Pomiar parametrów środowiska glebowego

Rozdział V. Odnawialne źródła energii w uprawach pod osłonami

1. Energia słoneczna

2. Biomasa
2.1. Energetyczne wykorzystanie drewna
2.2. Energetyczne wykorzystanie słomy
2.3. Alternatywne możliwości wykorzystania biomasy

3. Energia Ziemi
3.1. Sposoby wykorzystanie źródeł geotermalnych
3.2. Pompy ciepła

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone