Szukaj w serwisie

okładka

W książce omówiono budowle wiejskie z betonu i żelbetu, a w szczególności budynki inwentarskie i gospodarcze, budynki przemysłu rolnego i technicznego zaplecza rolnictwa, mieszkalne i użyteczności publicznej, a także silosy, rowy silosowe, gnojownie i inne obiekty. Opisano przy tym szczegółowo prefabrykowane elementy nośne, wypełniające i wyposażeniowe budowli wiejskich. Monografia przeznaczona jest dla ogółu inżynierów i magistrów inżynierów budowlanych oraz pracowników naukowych, specjalizujących się w zagadnieniach betonu, żelbetu i betonu sprężonego. Książka jest szczególnie przydatna dla inżynierów budownictwa wiejskiego.

powrót

Budowle wiejskie

 • Pełny tytył:
  Budownictwo betonowe t. XI. Budowle wiejskie.
 • Autor:
  Praca zbiorowa
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  345
 • Wydawnictwo:
  ARKADY
 • Rok / numer:
  1970 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp
opracowali Z. Kierul i F. Maniecki
1.1. Ogólna charakterystyka struktury agrarnej
1.2. Wymagania stawiane budynkom wiejskim
1.3. Zagadnienia budownictwa wiejskiego doby obecnej
1.4. Rola betonu w budownictwie wiejskim

2. Wybrane zagadnienia z dziedziny technologii rolnej
opracował A. Salamon
2.1. Udział technologa w projektowaniu budynków dla produkcji rolnej
2.2. Wymagania ergonomiczne
2.3. Wymagania dotyczące organizacji pracy w budynkach produkcyjnych
2.4. Podstawowe czynniki w projektowaniu budynków dla produkcji rolnej
2.4.1. Program użytkowy
2.4.2. Układ funkcjonalny i dyspozycja przestrzenna
2.4.3. Mikroklimat i warunki cieplno-wilgotnościowe w pomieszczeniach dla zwierząt
2.4.4. Teren
2.4.5. Klimat
2.4.6. Ekonomika budownictwa
2.5. Wymagania hodowlane
2.5.1. Odruchy warunkowe zwierząt
2.5.2. Bydło
2.5.3. Owce
2.5.4. Trzoda chlewna
2.5.5. Drób

3. Zagadnienia fizyki budowlanej w projektowaniu budowli wiejskich
opracował W. Michniewicz
3.1. Ochrona cieplna budowli
3.1.1. Wstęp
3.1.2. Czynniki środowiskowe pomieszczeń inwentarskich
3.1.2.1. Czynniki zoofizjologiczne i chemiczne
3.1.2.2. Czynniki fizyczne
3.1.3. Wytyczne projektowania przegród budowlanych pod względem cieplno-wilgotnościowym
3.1.3.1. Obliczanie oporu przenikania ciepła przez przegrodę
3.1.3.2. Obliczanie temperatury na powierzchni i w przekroju przegrody
3.1.3.3. Mostki termiczne
3.1.3.4. Przenikanie ciepła przez podłogę na gruncie
3.1.3.5. Ciepłochłonność podłóg i posadzek
3.1.3.6. Stateczność cieplna konstrukcji budowlanych
3.1.3.7. Obliczanie stanu wilgotnościowego przegród budowlanych
3.1.3.8. Obliczanie kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzch¬ni przegrody budowlanej
3.1.3.9. Obliczanie oporu filtracyjnego przegród budowlanych
3.2. Światło i nasłonecznienie w budynkach inwentarskich
3.3. Wytyczne projektowania przegród budowlanych
3.3.1. Projektowanie ścian ciężkich
3.3.2. Projektowanie ścian osłonowych
3.3.3. Ochrona ścian z betonów komórkowych przed zawilgoceniem
3.3.4. Stropy i stropodachy
3.3.5. Nagrzewanie się powierzchni dachowych i ściennych w okresie letnim
3.3.6. Podłogi
3.4. Własności cieplno-wilgotnościowe betonów

4. Korozja w budowlach wiejskich
opracował W. Michrtiewicz
4.1. Czynniki powodujące korozję
4.2. Kodzaje zabezpieczeń przed korozją
4.3. Zbiorniki i inne elementy betonowe narażone na działanie cieczy i materiałów korodujących

5. Typizacja i normalizacja w budownictwie wiejskim
opracował A. Salamon
5.1. Cel i przesłanki typizacji w budownictwie wiejskim
5.2. Tendencje w działalności typizacyjnej dla potrzeb budownictwa wiejskiego
5.3. Kryteria skuteczności typizacji
5.4. Kierunki prac typizacyjnych budownictwa wiejskiego w Polsce
5.5. Zagadnienia prefabrykacji i kierunki typizacyjne w budownictwie wiejskim za granicą
5.5.1. Holandia
5.5.2. Dania
5.5.3. Niemiecka Republika Demokratyczna
5.5.4. Związek Radziecki
5.5.5. Czechosłowacja
5.5.6. Węgry
5.5.7. Niemiecka Republika Federalna
5.5.8. Wielka Brytania
5.5.9. Stany Zjednoczone
5.6. Kryteria kompleksowości w odniesieniu do budownictwa wiejskiego
5.7. Zagadnienia unifikacji w projektowaniu
5.7.1. Unifikacja schematów konstrukcyjnych
5.7.2. Unifikacja elementów 1 prefabrykatów
5.7.3. Unifikacja technologii produkcji prefabrykatów i metod wznoszenia budowli wiejskich

6. Obiekty budownictwa wiejskiego
opracował A. Salamon
6.1. Budynki inwentarskie
6.1.1. Uwagi ogólne
6.1.1.1. Środowisko
6.1.1.2. Postęp techniczny w budownictwie inwentarskim
6.1.1.3. Krótka charakterystyka głównych kierunków rozwojowych budownictwa inwentarskiego
6.1.2. Budynki dla bydła
6.1.2.1. Wymagania technologiczne
6.1.2.2. Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań budynków dla bydła w Polsce
6.1.2.3. Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań budynków dla bydła za granicą
6.1.3. Budynki dla trzody chlewnej
6.1.3.1. Wymagania technologiczne
6.1.3.2. Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań chlewni w Polsce
6.1.3.3. Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań chlewni za granicą
6.1.4. Owczarnie
6.1.5. Budynki dla ptactwa
6.1.5.1. Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań budynków dla ptactwa w Polsce
6.1.5.2. Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań budynków dla ptactwa za granicą
6.1.6. Stajnie
6.1.7. Budynki inwentarskie w gospodarstwach drobnotowarowych
6.2. Budynki i inne obiekty gospodarcze
6.2.1. Wymagania ogólne
6.2.2. Budynki pomocnicze
6.2.3. Zbiorniki na pasze zielone i kiszonki
6.2.4. Przechowalnie owoców i warzyw
6.2.5. Przechowalnie ziemniaków
6.2.6. Suszarnie
6.2.7. Magazyny na objętościowe produkty roślinne
6.2.3. Magazyny na chemiczne materiały sypkie
6.2.9. Magazyny specjalne
6.2.10. Małe budynki gospodarcze
6.3. Budynki przemysłowe i technicznego zaplecza rolnictwa
6.3.1. Wymagania ogólne
6.3.2. Budynki warsztatowe
6.3.3. Budynki dla przetwórstwa rolnego
6.4. Inne budynki i urządzenia
6.4.1. Budynki clia"1 rybołówstwa
6.4.2. Kąpieliska dla zwierząt
6.4.3. Szklarnie i inspekty
6.4.4. Fermy zwierząt futerkowycli
6.4.5. Urządzenia dla plantacji chmielu
6.5.  Budynki służby zdrowia
6.5.1. Wiejskie ośrodki zdrowia
6.5.2. Budynki weterynaryjne
6.6. Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
6.6.1. Budynki mieszkalne
6.6.2. Budynki administracyjne
6.6.3. Domy kultury
6.6.4. Wiejskie budynki handlowe
6.6.5. Szkoły wiejskie i internaty
6.6.6. Różne budynki usługowe

7. Konstrukcje z betonu w budownictwie wiejskim
opracowali: W. Bacciarelli (7.3) i W. Michniewicz (7.1, 7.2, 7.4 do 7.13)
7.1. Wstęp
7.2. Fundamenty
7.2.1. Uwagi ogólne
7.2.2. Rodzaje fundamentów płytkich i dylatacje
7.2.3. Posadowienie masztowe słupów konstrukcji szkieletowej
7.2.3.1. Słupy posadowione w uprzednio przygotowanych dołach
7.2.3.2. Słupy wbijane w grunt
7.2.4. Ławy posadowione na krótkich palach
7.3. Ściany
7.3.1. Uwagi ogólne
7.3.2. Ściany z cegły cementowej
7.3.3. Ściany z pustaków betonowych
7.3.3.1. Ściany z pustaków zasypkowych
7.3.3.2. Ściany z pustaków z betonów cieplochronnych
7.3.3.3. Ściany z pustaków wieloszczelinowych
7.3.4. Mury z elementów gazobetonowych i pianobetonowych
7.3.4.1. Przydatność gazobetonu w budownictwie wiejskim
7.3.4.2. Wytyczne konstrukcji i wykonywania ścian gazobetonowych
7.3.4.3. Wiązanie ścian z bloków gazobetonowych
7.3.4.4. Prowadzenie przewodów dymowych i wentylacyjnych w ścianach z gazobetonu
7.3.4.5. Oparcie stropów na ścianach gazobetonowych. Nadproża okienne
7.3.4.6. Wykonywanie ścian kolankowych, bruzd, gzymsów itd.
7.3.4.7. Ściany wypełniające w budynkach szkieletowych
7.3.4.8. Ściany z prefabrykatów gazobetonowych dylowych
7.3.4.9. Ściany z bloków i płyt pianobetonowycli
7.3.5. Ściany z elementów betonowych średniowymiarowych
7.3.5.1. Rozwiązania zagraniczne
7.3.5.2. Rozwiązania krajowe ścian z dyli i bloków betonowych
7.3.5.3. Rozwiązania krajowe podwalin prefabrykowanych
7.3.5.4. Rozwiązania krajowe ścian z desek i płyt żelbetowych
7.3.6. Ściany z betonów monolitycznych na kruszywach lekkich
7.3.7. Ścianki z zastosowaniem kształtek szklanych
7.4. Elementy szkieletów pełnych i mieszanych stosowane w budownictwie rolniczym w Polsce
7.4.1. Uwagi ogólne
7.4.2. Uniwersalne elementy żelbetowe budynków szkieletowych inwentarskich (średniociężkie)
7.4.3. Zunifikowane elementy żelbetowe szkieletów budynków składowo-magazynowych
7.4.4. Elementy żelbetowe w budynkach inwentarskich, składowo-magazynowych i innych, wg projektów typowych z „Katalogu Budownictwa"
7.4.5. Elementy strunobetonowe szkieletów budynków inwentarskich, składowo-magazynowych i innych
7.4.5.1. Prefabrykaty strunobetonowe lekkie
7.4.5.2. Prefabrykaty strunobetonowe ciężkie
7.4.5.3. Wytyczne obliczeń statycznych i projektowania
7.5. Elementy szkieletów budynków dla potrzeb budownictwa zagrodowego, kółek rolniczych i Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska"
7.6. Tolerancje wymiarów i układ pasowań w budownictwie wiejskim
7.7. Płyty żebrowe w budynkach składanych
7.0. Elementy i konstrukcje prefabrykowane z siatkobetonu
7.9. Stropy
7.9.1. Uwagi ogólne
7.9.2. Stropy betonowane na miejscu budowy
7.9.2.1. Stropy żelbetowe płytowe i płytowo-żebrowe
7.9.2.2. Stropy gęstożebrowe
7.9.3. Stropy prefabrykowane płytowe i płytowo-żebrowe
7.10. Dachy i stropodachy
7.10.1. Elementy żelbetowe konstrukcji dachów stromych
7.10.2. Elementy żelbetowe stropodachów płaskich belkowo-płatwiowych
7.10.3. Płyty dachowe
7.10.4. Konstrukcje stropów i stropodachów stosowanych w typowych projektach „Katalogu Budownictwa", realizowanych systemem tradycyjnym
7.11. Elementy prefabrykowane stosowane w klatkach schodowych budynków mieszkalnych
7.12. Elementy konstrukcji żelbetowych stosowanych w budownictwie wiejskim za granicą
7.12.1. Elementy konstrukcji żelbetowych stosowanych w Związku Radzieckim
7.12.2. Elementy konstrukcji żelbetowych stosowanych w NRD, NRF, Czechosłowacji i Francji
7.13. Konstrukcje żelbetowe budowli specjalnych
7.13.1. Gnojownie
7.13.2. Silosy do kiszenia i magazynowania pasz
7.13.3. Rampy i pomosty przeładunkowe

8. Posadzki w stanowiskach i w korytarzach, wybiegi i wewnętrzne drogi dojazdowe
opracował W. Michniewicz
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Posadzki ocieplone legowisk płytkich (z częściową ściółką)
8.3. Posadzki nieocieplone
3.1. Wybiegi i wewnętrzne drogi dojazdowe
8.1. Kanaliki ściekowe i studzienki kanalizacyjne

9. Elementy prefabrykowane i wylewane wyposażenia wnętrz oraz urządzeń zewnętrznych stosowane w budownictwie wiejskim
opracował W. Michniewicz
9.1. Prefabrykaty nadprożowe i gzymsowe, przekryć kominów i murów przeciwpożarowych, podokienniki i prefabrykaty okienne
9.2. Żłoby i koryta
9.3. Elementy urządzeń terenowych (ogrodzenia, żerdzie, szczudła, slupy)
9.4. Płyty chodnikowe, krawężniki, kręgi studzienne, wodościeki
9.5. Prefabrykaty parkowe, ustępy

10. Warunki realizacji postępu technicznego w budownictwie wiejskim
opracował W. Michniewicz

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone